มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1-03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1-04 อาจารย์
1-01ศาสตราจารย์
1-02รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
2-1-01-1 ผอ.สนง.อธิการบดีหรือเทียบเท่า
2-1-01-2 ผอ.กองหรือเทียบเท่า
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
3-1-01-1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-1-01-2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญ
3-1-01-3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
3-1-01-4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
3-6-01-2 กายภาพบำบัด เชี่ยวชาญ
3-6-01-3 กายภาพบำบัด ชำนาญการพิเศษ
3-6-01-4 กายภาพบำบัด ชำนาญการ
3-6-01-5 กายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
3-6-01-5 กายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
3-6-02-2 ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ
3-6-02-3 ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3-6-02-4 ทันตแพทย์ ชำนาญการ
3-6-02-5 ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
3-6-02-1 ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-03-1 การพยาบาล เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-03-2 การพยาบาล เชี่ยวชาญ
3-6-03-3 การพยาบาล ชำนาญการพิเศษ
3-6-03-4 การพยาบาล ชำนาญการ
3-6-03-5 การพยาบาล ปฏิบัติการ
3-6-04-1 แพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-04-2 แพทย์ เชี่ยวชาญ
3-6-04-3 แพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3-6-04-4 แพทย์ ชำนาญการ
3-6-04-5 แพทย์ ปฏิบัติการ
3-6-05-1 สัตวแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-05-2 สัตวแพทย์ เชี่ยวชาญ
3-6-05-3 สัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3-6-05-4 สัตวแพทย์ ชำนาญการ
3-6-05-4 สัตวแพทย์ ชำนาญการ
3-6-06-1 นักเทคนิคการแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-06-2 นักเทคนิคการแพทย์ เชี่ยวชาญ
3-6-06-3 นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
3-6-06-4 นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
3-6-06-5 นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
3-6-07-1 เภสัชกร เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-07-2 เภสัชกร เชี่ยวชาญ
3-6-07-3 เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
3-6-08-1 นักรังสีการแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-08-4 นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
3-6-07-4 เภสัชกร ชำนาญการ
3-6-07-5 เภสัชกร ปฏิบัติการ
3-6-09-1 นักกิจกรรมบำบัด เชี่ยวชาญพิเศษ
3-6-09-2 นักกิจกรรมบำบัด เชี่ยวชาญ
3-6-09-3 นักกิจกรรมบำบัด ชำนาญการพิเศษ
3-6-09-4 นักกิจกรรมบำบัด ชำนาญการ
3-6-09-5 นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ
3-6-10-1 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย เชี่ยวชาญพิเศ
3-6-10-2 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย เชี่ยวชาญ
3-6-10-3 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ชำนาญการพิเศษ
3-6-10-4 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ชำนาญการ
3-6-10-5 นักเวชสาสตร์การสื่อความหมาย ปฏิบัติการ
3-7-01-1 วิศวกรเครื่องกล เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-01-2 วิศวกรเครื่องกล เชี่ยวชาญ
3-7-01-3 วิศวกรเครื่องกล ชำนาญการพิเศษ
3-7-01-4 วิศวกรเครื่องกล ชำนาญการ
3-7-01-5 วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ
3-7-03-1 วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-03-2 วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญ
3-7-02-3 วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการพิเศษ
3-7-03-4 วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
3-7-02-5 วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
3-7-03-1 วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-03-2 วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญ
3-7-03-3 วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
3-7-03-4 วิศวกรโยธา ชำนาญการ
3-7-03-5 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
3-7-04-1 วิศวกรโลหการ เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-04-2 วิศวกรโลหการ เชี่ยวชาญ
3-7-04-3 วิศวกรโลหการ ชำนาญการพิเศษ
3-7-04-4 วิศวกรโลหการ ชำนาญการ
3-7-04-5 วิศวกรโลหการ ปฏิบัติการ
3-7-05-1 วิศวกรการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-05-2 วิศวกรการเกษตร เชี่ยวชาญ
3-07-05-3 วิศวกรการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
3-7-05-4 วิศวกรการเกษตร ชำนาญการ
3-7-05-5 วิศวกรการเกษตร ปฏิบัติการ
3-7-06-1 วิศวกรเคมี เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-06-2 วิศวกรเคมีเชี่ยวชาญ
3-7-06-3 วิศวกรเคมี ชำนาญการพิเศษ
3-7-06-4 วิศวกรเคมี ชำนาญการ
3-07-06-5 วิศวกรเคมี ปฏิบัติการ
3-7-07-1 สถาป้ตยกรรม เชี่ยวชาญพิเศษ
3-7-07-2สถาป้ตยกรรม เชี่ยวชาญ
3-7-07-3 สถาป้ตยกรรม ชำนาญการพิเศษ
3-7-07-4 สถาป้ตยกรรม ชำนาญการ
3-7-07-5 สถาป้ตยกรรม ปฏิบัติการ
(78 รายการ)
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
32-1-02-1 วิชาการเวชสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-1-02-2 วิชาการเวชสถิติ เชี่ยวชาญ
32-1-02-3 วิชาการเวชสถิติ ชำนาญการพิเศษ
32-1-02-4 วิชาการเวชสถิติ ชำนาญการ
32-1-02-5 วิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ
32-1-03-2 วิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ
32-1-03-3 วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
32-1-03-4 วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
32-1-03-5 วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
32-1-04-2 นิติกร เชี่ยวชาญ
32-1-04-3 นิติกร ชำนาญการพิเศษ
32-1-04-4 นิติกร ชำนาญการ
32-1-04-5 นิติกร ปฏิบัติการ
32-1-05-2 บริหารงานบุคคล เชี่ยวชาญ
32-1-05-3 บริหารงานบุคคล ชำนาญการพิเศษ
32-1-05-4 บริหารงานบุคคล ชำนาญการ
32-1-05-5 บริหารงานบุคคล ปฏิบัติการ
32-1-06-2 บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ
32-1-06-3 บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
32-1-06-4 บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
32-1-06-5 บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
32-1-07-2 นักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญ
32-1-07-3 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
32-1-07-4 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
32-1-07-5 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
32-1-08-1 วิชาการสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-1-08-2 วิชาการสถิติ เชี่ยวชาญ
32-1-08-3 วิชาการสถิติ ชำนาญการพิเศษ
32-1-08-4 วิชาการสถิติ ชำนาญการ
32-1-08-5 วิชาการสถิติ ปฏิบัติการ
32-1-09-1 นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-1-09-2 นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ
32-1-09-3 นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
32-1-09-4 นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
32-1-09-5 นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
32-1-10 ที่ปรึกษา
32-2-01-2 นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญ
32-2-01-3 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
32-2-01-4 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
32-2-01-5 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
32-2-02-2 นักตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ
32-2-02-3 นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
32-2-02-4 นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
32-2-02-5 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
32-3-01-1 โสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ
32-3-01-2 โสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญ
32-3-01-3 โสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
32-3-01-4 โสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
32-3-01-5 โสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
32-3-02-2 ประชาสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ
32-3-02-3 ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
32-3-02-4 ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
32-3-02-5 ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
32-4-01-1 วิชาการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ
32-4-01-2 วิชาการเกษตร เชี่ยวชาญ
32-4-01-3 วิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
32-4-01-4 วิชาการเกษตร ชำนาญการ
32-4-01-5 วิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
32-4-02-1 วิชาการสัตวบาล เชี่ยวชาญพิเศษ
32-4-02-2 วิชาการสัตวบาล เชี่ยวชาญ
32-4-02-3 วิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ
32-4-02-4 วิชาการสัตวบาล ชำนาญการ
32-4-02-5 วิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ
32-4-03-1 วิชาการประมง เชี่ยวชาญพิเศษ
32-4-03-2 วิชาการประมง เชี่ยวชาญ
32-4-03-3 วิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ
32-4-03-4 วิชาการประมง ชำนาญการ
32-4-03-5 วิชาการประมง ปฏิบัติการ
32-5-01-1 วิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-5-01-2 วิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
32-5-01-3 วิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
32-5-01-4 วิทยาศาสตร์ชำนาญการ
32-5-01-5 วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
32-6-11-1 วิชาการโภชนาการ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-6-11-2 วิชาการโภชนาการ เชี่ยวชาญ
32-6-11-3 วิชาการโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
32-6-11-4 วิชาการโถชนาการ ชำนาญการ
32-6-11-5 วิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ
32-6-12-1 จิตวิทยา เชี่ยวชาญพิเศษ
32-6-12-2 จิตวิทยา เชี่ยวชาญ
32-6-12-3 จิตวิทยา ชำนาญการพิเศษ
32-6-12-4 จิตวิทยา ชำนาญการ
32-6-12-5 จิตวิทยา ปฏิบัติการ
32-6-12-1 จิตวิทยา เชี่ยวชาญพิเศษ
32-6-12-2 จิตวิทยา เชี่ยวชาญ
32-6-12-3 จิตวิทยา ชำนาญการพิเศษ
32-6-12-4 จิตวิทยา ชำนาญการ
32-6-12-5 จิตวิทยา ปฏิบัติการ
32-6-13-1 นักวิชาการอาชีวบำบัด เชี่ยวชาญพิเศษ
32-6-13-2 นักวิชาการอาชีวบำบัด เชี่ยวชาญ
32-6-13-3 นักวิชาการอาชีวบำบัด ชำนาญการพิเศษ
32-6-13-4 นักวิชาการอาชีวบำบัด ชำนาญการ
32-6-13-5 นักวิชาการอาชีวบำบัด ปฏิบัติการ
32-6-14-1 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญพิเศ
32-6-14-2 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญ
32-6-14-3 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
32-6-14-4 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ
32-6-14-5 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ
32-6-15-2 นักสุขศึกษา เชี่ยวชาญ
32-6-15-3 นักสุขศึกษา ชำนาญการพิเศษ
32-6-15-4 นักสุขศึกษา ชำนาญการ
32-6-15-5 นักสุขศึกษา ปฏิบัติการ
32-7-08-1 วิศวกร เชี่ยวชาญพิเศษ
32-7-08-2 วิศวกร เชี่ยวชาญ
32-7-08-3 วิศวกร ชำนาญการพิเศษ
32-7-08-4 วิศวกร ชำนาญการ
32-7-08-5 วิศวกร ปฏิบัติการ
32-7-09-2 นักวิชาการช่างศิลป์ เชี่ยวชาญ
32-7-09-3 นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการพิเศษ
32-7-09-4 นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ
32-7-09-5 นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ
32-7-10-3 วิชาการช่างงทันตกรรม ชำนาญการพิเศษ
32-7-10-4 วิชาการช่างงทันตกรรม ชำนาญการ
32-7-10-5 วิชาการช่างงทันตกรรม ปฏิบัติการ
32-8-01-2 วิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ
32-8-01-3 วิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
32-8-01-4 วิชาการศึกษา ชำนาญการ
32-8-01-5 วิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
32-8-02-1 บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-8-02-2 บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ
32-8-02-3 บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
32-8-02-4 บรรณารักษ์ ชำนาญการ
32-8-02-5 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
32-8-03-2 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชี่ยวชาญ
32-8-03-3 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ
32-8-03-3 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ
32-8-03-5 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ
32-8-04-1 นักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ
32-8-04-2 นักวิจัย เชี่ยวชาญ
32-8-04-3 นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
32-8-04-4 นักวิจัย ชำนาญการ
32-8-04-4 นักวิจัย ชำนาญการ
32-8-04-5 นักวิจัย ปฏิบัติการ
32-8-04-5(1) เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ
32-8-05-1 เอกสารสนเทศ_เชี่ยวชาญพิเศษ
32-8-05-2 เอกสารสนเทศ_เชี่ยวชาญ
32-8-05-3 เอกสารสนเทศ_ชำนาญการพิเศษ
32-8-05-4 เอกสารสนเทศ_ชำนาญการ
32-8-05-5 เอกสารสนเทศ_ปฏิบัติการ
32-8-06-1 นักสังคมสงเคราะห์ เชี่ยวชาญพิเศษ
32-8-06-2 นักสังคมสงเคราะห์ เชี่ยวชาญ
32-8-06-3 นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ
32-8-06-4 นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
32-8-06-5 นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
ผู้สอนปฏิบัติการ
(137 รายการ)
ตำแหน่งประเภททั่วไป
4-1-01-1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ
4-1-01-2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
4-1-01-3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
4-3-01-1 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงานพิเศษ
4-3-01-2 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
4-3-01-3 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
4-4-01-1 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ชำนาญงานพิเศษ
4-4-01-2 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ชำนาญงาน
4-4-01-3 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ปฏิบัติงาน
4-4-02-1 ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ชำนาญงานพิเศษ
4-4-02-2 ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ชำนาญงาน
4-4-02-3 ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน
4-4-03-1 ผู้ปฏิบัติงานประมง ชำนาญงานพิเศษ
4-4-03-2 ผู้ปฏิบัติงานประมง ชำนาญงาน
4-4-03-3 ผู้ปฏิบัติงานประมง ปฏิบัติงาน
4-6-01-1 ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด ชำนาญงานพิเศษ
4-6-01-2 ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด ชำนาญงาน
4-6-01-3 ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด ปฏิบัติงาน
4-6-02-1 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ชำนาญงานพิเศษ
4-6-02-2 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ชำนาญงาน
4-6-02-3 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ปฏิบัติงาน
4-6-03-1 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ชำนาญงานพิเศษ
4-6-03-2 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
4-6-03-3 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
4-6-04-2 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ชำนาญงาน
4-6-04-3 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ปฏิบัติงาน
4-6-05-1ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงานพ
4-6-05-1ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
4-6-05-3 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติง
4-6-06-1 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงานพิเศษ
4-6-06-2 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงาน
4-6-06-3 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน
4-6-07-1 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
4-6-07-2 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ชำนาญงาน
4-6-07-3 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ปฏิบัติงาน
4-7-01-1 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-01-2 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน
4-7-01-3 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
4-7-02-1 ช่างภาพ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-02-2 ช่างภาพ ชำนาญงาน
4-7-02-3 ช่างภาพ ปฏิบัติงาน
4-7-03-1 ช่างพิมพ์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-03-2 ช่างพิมพ์ ชำนาญงาน
4-7-03-3 ช่างพิมพ์ ปฏิบัติงาน
4-7-04-1 ช่างศิลป์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-04-2 ช่างศิลป์ ชำนาญงาน
4-7-04-3 ช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน
4-7-05-1 ช่างเขียนแบบ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-05-2 ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
4-7-05-3 ช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน
4-7-06-1 ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-06-2 ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน
4-7-06-3 ช่างเครื่องยนต์ ปฏิบัติงาน
4-7-07-1 ช่างไฟฟ้า ชำนาญงานพิเศษ
4-7-07-2 ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
4-7-07-3 ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
4-7-08-1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-08-2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
4-7-08-3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน
4-7-09-1 ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
4-7-09-2 ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
4-7-09-3 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
4-7-10-1 ช่างกายอุปกรณ์ ชำนาญงานพิเศษ
4-7-10-2 ช่างกายอุปกรณ์ ชำนาญงาน
4-7-10-3 ช่างกายอุปกรณ์ ปฏิบัติงาน
4-7-11-1 ช่างทันตกรรม ชำนาญงานพิเศษ
4-7-11-2 ช่างทันตกรรม ชำนาญงาน
4-7-11-3 ช่างทันตกรรม ปฏิบัติงาน
4-8-01-1 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ
4-8-01-2 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน
4-8-01-3 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
4-5-01-1 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงานพิเศษ
4-5-01-2 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
4-5-01-3 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน