โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง”

เผยเเพร่เมื่อ 691 เข้าชม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตร “บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง”

จัดโดย งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรม ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านการบริการ การทำงานเป็นทีม การยึดมั่นในความถูกต้อง การมีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรวัตน์ ชมภูพงษ์ และอาจารย์สรวิช สรมณาพงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก