ประกาศ มรสน. เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560

เผยเเพร่เมื่อ 168 เข้าชม

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ดูขนาดเต็มหน้าจอ