ประกาศ มรสน. เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560

เผยเเพร่เมื่อ 291 เข้าชม

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

Full Screen

Full Screen