การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2560

เผยเเพร่เมื่อ 704 เข้าชม

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (รอบประเมินตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60)
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2560

หมายเลข 1 บัญชีรายชื่อข้าราชการฯ แต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 กันยายน 2560

หมายเลข 2 ตารางสรุปผลการประเมินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60)

หมายเลข 3 บัญชีสรุปการเลือนเงินเดือนข้าราชการ ย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 49 – ปัจจุบัน)

หมายเลข 4 เกณฑ์การประเมินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2 (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60)

หมายเลข 5 มติที่ประชุมคณกรรมการ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 3/2560

หมายเลข 6 ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำรหรับการเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เม.ย. 60

หมายเลข 7 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข 8 หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานและการคำนวณภาระงาน

หลายเลข 9 แบบประเมินการปฏิบัติราชการประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)   (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

 


เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของลูกจ้างประจำ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ครั้งที่ 1 (รอบประเมินตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 60)
เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ 1 เมษายน 2560

หมายเลข 1 บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำแต่ละสังกัด มีตัว ณ 31 มีนาคม 2560

หมายเลข 2 แบบสรุปคะแนนที่ประเมินได้จากผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

หมายเลข 3 บัญชีการเลื่อนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ย้อนหลัง  10 ปี

หมายเลข 4 ตารางบัญชีอัตราขั้นค่าจ้างประจำของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1 – 3

หมายเลข 5 มติ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 3/2560

หมายเลข 6 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข 7 แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)