เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60)

เผยเเพร่เมื่อ 924 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01.03/ว 447 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบที่ 1 (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60)

 เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข  1  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

เอกสารหมายเลข  2  บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

เอกสารหมายเลข  3  บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 8 ปี

เอกสารหมายเลข  4  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2560)

เอกสารหมายเลข  5  แบบประเมินการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

 

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บแบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 2  สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินในบัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3) ส่งที่  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  1. ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ  อาคาร 10 ชั้น 4 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competence)

 คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
—————————————————————————————————————————————————————————————————-

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01.03/ว 446 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รอบที่ 2 (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60) 

พนักงานราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

เอกสารหมายเลข  2  คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

เอกสารหมายเลข  3   บัญชีรายชื่อพนักงานราชการแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

เอกสารหมายเลข  4  บัญชีสรุปผลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 12 ปี

เอกสารหมายเลข  5  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2560)

เอกสารหมายเลข  6  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

 

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการทั่วไป และให้เก็บแบบประเมินฯ ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 2 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข 3) ส่งที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
  1. ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดี ภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560