เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เผยเเพร่เมื่อ 415 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๓/ว 1121 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
เรื่อง  ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข 1   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

เอกสารหมายเลข 2   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

เอกสารหมายเลข 3  (ตัวอย่าง) คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้าง

เอกสารหมายเลข 4  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้างฯ

เอกสารหมายเลข 5  บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อประกอบการประเมินต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

เอกสารหมายเลข 6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2560)