เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เผยเเพร่เมื่อ 335 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01.03/ว 1425 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง

ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข 1 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

เอกสารหมายเลข 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวฯ เพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำประจำปี ณ 1 ตุลาคม 2560 (ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)  ครั้งที่ 3/2560)

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ) (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)    
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

เอกสารหมายเลข 4 บัญชีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวฯ

 

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)
1.ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บ แบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
2.ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินในบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (เอกสารหมายเลข 4)ส่งที่… ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
3.ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่…งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560