หนังสือเวียนเกี่วยกับงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 329 เข้าชม

ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.

**หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว391 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตำราและหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

**หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1068 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

**หนังสือที่ ศธ0509(2)/ว1263 วันที่ 18 ตุลาคม 2554 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

**หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว492 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

**หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1181 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง การเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนดเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

**หนังสือที่ ศธ 0509.2/ว1653 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

**หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 469 ลว 22 เมษายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่10) พ.ศ.2556

**หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว644 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตำราและหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

**หนังสือที่ ศธ 0509(2)ว1686 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2560

** ศธ 0509(2) /ว 1611 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ ฉบับปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป

ตามหลักเกณฑ์ กกอ.

**หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว471 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**หนังสือที่ ศธ 0509(5)/ว295 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2555 เรื่อง การเสนอตำราสำเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด เป็นผลงานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ