เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 (30ต.ค.60 – 31มี.ค.61)

เผยเเพร่เมื่อ 435 เข้าชม

 

 เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01.03/ว 324 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 1 (30ต.ค.60 – 31มี.ค.61)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

มายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  2   คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  3   บัญชีรายชื่อพนักงานราชการแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเลข  4  บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 13 ปี

หมายเลข  5  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ(ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2561)

หมายเลข  6  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

                  *หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

เรื่อง เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 (30ต.ค.60 – 31มี.ค.61)

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และให้เก็บแบบประเมินฯ ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 2 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการในบัญชีรายชื่อพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข 3) ส่งที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
  2. ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ ชั้น 4 อาคาร 10 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

–============================================================================================================-

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01.03/ว 393 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2   บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเลข  3   บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 10 ปี

หมายเลข  4   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

หมายเลข  5   แบบประเมินการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย

1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินฯ แบบ ปม.1, แบบ ปม.2, และ แบบ ปม.3

ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เรื่อง เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 (30ต.ค.60 – 31มี.ค.61)

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บ แบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมู]สำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 2  สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินในบัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3) ส่งที่.. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  1. ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ  อาคาร 10 ชั้น 5 กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561