ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 246 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Full Screen

 

1. แบบแสดงความจำนงในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ดาวน์โหลด)


2. แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ดาวน์โหลด)


3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ดาวน์โหลด)


4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ  (ดาวน์โหลด)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธิการและเงื่อนไขการต่ออายุราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558