วีดีโอ/เอกสารการบรรยายในการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

เผยเเพร่เมื่อ 523 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  ชั้น 3  อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเลข 1  เอกสารการบรรยายการประเมินค่างานสำหรับคณะกรรมการ   
หมายเลข 2 ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
หมายเลข 3 ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
หมายเลข 4 ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)
หมายเลข 5 ตัวอย่างการเขียนแบบประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
หมายเลข 6 ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกฑณ์ วิธีการ วิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน ประเภททั่วไป ระดับชำนางาน ชำนาญงานพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
หมายเลข 7 เอกสารประเมินค่างาน

 

วีดีโอการบรรยายการประเมินค่างานสำหรับคณะกรรมการ

 

ชมวีดีโอทั้งหมด คลิ๊ก