ประชุมรับฟังข้อชี้แจงการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังการให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์โครงการประกันสังคม

เผยเเพร่เมื่อ 86 เข้าชม
เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการประชุมรับฟังข้อชี้แจงการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบนโยบายให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมรับฟัง

และได้รับเกียรติจาก นางปารตา แก้วดี เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์โครงการประกันสังคม พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดี่ฝ่ายบริหาร นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางสาวอังคณา ศิริกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ ในการชี้แจงวิธีการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพร้อมทั้งตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมรับฟัง

คลิกเพื่อดูกิจกรรมเพิ่มเติม