ติดต่อสอบถาม

งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0 4297 0112 IP-PHONE 130

เพจ งานบริหารบุคคลและนิติการ คลิ๊ก

25590226_8167