คำสั่ง

 

319/2550 

มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันละผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนธิการบดี 

536/2550 

แต่งตั้งผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

  3/2550 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (ก.บ.ม.)

 64/2551

การมอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

 82/2551 

แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

105/2551 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

 39/2551 

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

138/2551

ตต.คณะทำงานยกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2547และพระราชบัญญัติระเบียบ 

 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

192/2551 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน

634/2551 

ตต.คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแบบวิเคราะห์ความจำเป็นการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
ในหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  8/2551 

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีทำหน้าที่ต่อไป 

683/2551 

แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

694/2551 

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

 61/2552 

มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

  1/2552 

แต่งตั้งผู้บริหารตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัฏสกลนคร 

  3/2552 

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก

  4/2552 

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 

232/2552 

มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการแทนและ

233/2552 

มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) 

246/2552 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนข้าราชการและประเภทผู้แทนทั่วไป

  2/2552 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  3/2552 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  

413/2552 

แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

349/2552 

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ โรงแรมภูพานเพลซ มรสน  

603/2552 

แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

396/2552 

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

9/2552 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)

431/2552 

แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 28/2553

มอบอำนาจให้คณบดีผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)

29/2553

มอบอำนาจใหผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

1/2553

แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงบประมาณและการเงิน

2/2553

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

252/2553

ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

473/2553

อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

474/2553

เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ลาออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุง-
อัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

475/2553

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ – สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

476/2553

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการการกู้ยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

252/2554

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

548/2554

มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่น ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

419/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย

  2/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

  3/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน

  4/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เพิ่มเติม)

732/2555

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายนางสาวพิชญาดา ธานี)

733/2555

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ประเภทวิชาการ) (รายนางนิรมล เนื่องสิทธะ)

734/2555

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายนางอุดมพร บุตรสุวรรณ์, นางวาสนา จักรศรี, นางสุพัตรา หล้าชาญ)

755/2555

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายนายเกษม บุตรดี)

762/2555

มอบหมายผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานอธิการบดี

 

ส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  6/2555

แต่งตั้งผู้รักษาการราชการแทนอธิการบดี

  7/2555

แต่งตั้งรองอธิการบดี

  8/2555

แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1055/2555

มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

  2555

 ขอนำส่งสำเนาเอกสาร (การเบิกและจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) 

  2555

นำส่งสำเนาเอกสาร

  21/2555

มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

  48/2555

มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกลางปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

2/2556

 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

  79/2556

 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

792/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้สินเชื่อตามบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กรณีหน่วยงานดำรงเงินฝาก)

98/2556

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

123/2556

 แต่งตั้งผู้ตรวจเวรประจำวัน

161/2556 

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัย

1055/2556 

 มอบหมายให้รองอธิการบดี คณะบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

21/2556 

 มอบหมายให้รองอธิการบดี คณะบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)

48/2556 

 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกลางปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

285/2556 

 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรในวันราชการ

285/2556 

 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก 

7/2556 

 แต่งตั้งรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8/2556 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

9/2556 

แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

555/2556 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี 

2/2556 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี 

693/2556 

 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรในวันหยุดราชการ

590/2556 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2556

47/2557 

 แต่งตั้งประธานสาขาวิชา

2/2557 

 เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

 สังกัดงานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557

148/2557 

 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

320/2557 

 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

6/2557  

 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

482/2557  

 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์

1308/2557  

 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานหลักสุตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี

3/2558  

เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4/2558  

 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

998/2558  

 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

5/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

306/2560

แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

307/2560

แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

308/2560

แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

309/2560

แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

311/2560

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

312/2560

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

313/2560

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

314/2560

แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

315/2560

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

316/2560

แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

342/2560

แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

343/2560

แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

1057/2559

แต่งตั้งนายทะเบียน ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

8/2560

แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

5/2559

 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

745/2561     แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

947/2561     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำ ประกาศกำหนดภาระงาน และการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2561

311/2560  แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน

509/2556  แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ,รองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณะเทคโนโลยีการเกษตร,รองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,รองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,,รองผู้อนายการสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน, รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

313/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

381/2563 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 18 (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ,รองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณะเทคโนโลยีการเกษตร,รองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,รองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,,รองผู้อนายการสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน, รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

418/2564 ยกเลิกคำสั่ง 421/2564 ยกเลิกคำสั่งแก้ไข 422/2564 แต่งตั้งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 18 (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

538/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

547/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

548/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

561/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)

725/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ประจำงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

732/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

865/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 18 (ก) แห่งพระราชบัญญัติฯ

871/2564 เรื่อง แก้ใขคำสั่ง 

899/2564 เรื่อง หัวหน่วยวิทยานิพนธ์ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พ้นจากตำแหน่ง

835/2564 เรือง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)

906/2564 เรื่อง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พ้นจากตำแหน่ง

907/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

931/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

932/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

946/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ งานบริหารบุคคลและนิติการ

756/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง

764/2564 เรื่อง หัวหน้าหน่วยวิทยานิพนธ์ งานบริการการศึกษา สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พ้นจากตำแหน่ง

765/2564 เรื่อง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พ้นจากตำแหน่ง

766/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย