ประกาศ

มรสน.เรื่องแนวปฎิบัติการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรจากเงินงบประมาณ

มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราค่าเช่ารถยนต์และเงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะ ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ปีการศึกษา 2550 
ก.พ.อ.เรื่อง  มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง  การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
ก.พ.อ.เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร พ.ศ.2551
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2551
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีตำแหน่งระดับควบ พ.ศ.2551
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งผู้บริหาร พ.ศ.2551
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2551
มรสน.เรื่องผู้ตรวจสอบภายในพ้นจากตำแหน่ง
มรสน.เรื่องการกำหนดกรณีเป็นพิเศษใช้ในการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
มรสน.เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ  ในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)
ประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี  เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลา มาตรฐาน พ.ศ.2552 
มรสน.เรื่องให้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่สอบโอนมาจากพนักงานราชการในอัตราเงินเดือนที่คณะกรรมการบริหารบุคคลใน
มรสน.
มรสน.เรื่องมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการและบุคลากร เข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2552
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างหรือ เพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
มรสน.เรื่องขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนการงานที่เป็นรอบระยะเวลา มาตรฐาน พ.ศ.2553
          ขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองรายได้
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน และการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ชวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
มรสน.เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องการต่อเวลาราชการภายในสำนักงานคณบดีเป็นงานและสาขาวิชา
มรสน.เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา
มรสน.เรื่องสาขาวิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของประธานสาขา
มรสน.เรื่องแต่งตั้งประธานสาขาวิชา
มรสน.เรื่องข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
มรสน.เรื่องลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการส่งผลการเรียนนักศึกษาปริญญาตรี 
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
มรสน.เรื่องกองทุนสวัสดิการกู้ยืมพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ-สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาวิชาการแก่บุคลากร ของมรสน พ.ศ.2553
มรสน.เรื่องกองทุนโรงเรียนวิถีธรรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์
มรสน.เรื่องการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการขอรับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
    ขั้นตอนการขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
    ขั้นตอนการขอเบิกเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
    ขั้นตอนการขอเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการใช้รถปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเงินตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน
มรสน.เรื่องกองทุนสวัสดิการกู้ยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องกองทุนสวัสดิการกู้ยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2)
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนและการชดใช้ทุนผลิตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม 
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2554
มรสน.เรื่องแนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในบ้านพักและที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อัตราค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนครบระยะเวลาตามหลักสูตรแล้ว
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
    ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การรับนักศึกษาพิการภาคปกติ โดยวิธีการพิเศษ ประจำปี 55
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 2)
มรสน.เรื่องข้อกำหนดการสอบคัดเลือก และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และการให้ทุนและการชดใช้ทุนผลิตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
มรสน.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2555 
มรสน.เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
มรสน.เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2555
มรสน.บัญชีแนบท้ายระเบียยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 2) 
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้สินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีหน่วยงานดำรงฝาก 
 มรสน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย
 มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 มรสน เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
มรสน เรื่อง กำหนดวันเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการในโครงการ กศ.ป. ๑/๒๕๕๖
มรสน เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
มรสน เรื่่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555
มรสน เรื่่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556
มรสน เรื่่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
มรสน เรื่่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้ (ภูพานเพลซ)
มรสน เรื่อง กำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาคพิเศษ (กศป.) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
มรสน เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
มรสน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา พ.ศ. 2556
มรสน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ
มรสน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มรสน เรื่อง หลักเกณ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.2557ที่บรรจุก่อนวันที่ 1ม.ค.57
มรสน เรื่อง วิธีการและกระบวนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2557
มรสน เรื่อง กำหนดวันเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการในโครงการ กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงการศึกษา(ภูพานเพลซ)
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างานประเภททั่วไป
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างหรือเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
มรสน เรื่อง ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะที่ไดรับคาตอบแทนวิชาชีพ
มรสน เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 
ระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
     -แบบขอรับการพิจารณาตำแหน่งสูงขึ้นชำนาญการ _กต.01
-แบบประเมินคุณภาพผลงาน_กต.01
มรสน เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชำนาญการ  และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

– แบบขอรับการพิจารณาตำแหน่งสูงขึ้น กรณีหัวหน้าหน่วยงาน_กต.02
-แบบประเมินแต่งตั้งกรณีหัวหน้าหน่วยงาน_กต.02
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
-แบบขอรับการพิจารณาตำแหน่งสูงขึ้น ผู้บริหาร_กต.03
มรสน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้บริการหอประชุม ห้องประชุม พ.ศ. 2558
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ กำหนดอัตราและวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำหรับบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
มรสน เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริญาภรณ์อันมีเกียรติยศมงกฏไทย
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2558
มรสน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณบดี เป็นงานและสาขาวิชา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
มรสน เรื่อง รับสมัครข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้บริการสระว่ายน้ำ
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงการศึกษา(ภูพานเพลซ)
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
มรสน เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างรายวัน ที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้ได้รับการปรับขึ้นร้อยละ4
มรสน เรื่อง แก้ไขประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
มรสน เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจำ
มรสน เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจำ
มรสน เรื่อง มาตรฐานความาสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
มรสน เรื่อง ข้อกำหนดการสอบคัดเลือก และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ประเภทวิชาการ)
มรสน เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จากงบประมาณรายจ่ายบำรุงการศึกษา (ภูพานเพลซ)
มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณเงินรายได้
มรสน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
มรสน เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2559
มรสน เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดตำแหน่งและเเต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
มรสน เรื่อง เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพผลงาน การกำหนดคำนิยาม วิธีการตัดสินคุณภาพผลงานการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจรรยาบรรณวิชาชีพการปรับปรุงผลงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงานการทบทวนผลงาน การกำหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษสำหรับการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2560
มรสน เรื่อง เกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (เพิ่มเติม)

มรสน. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารอเนกประสงค์ภูพานเพลซ สังกัดงานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560
มรสน. เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง) ด้วยเงินรายได้มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561
มรสน. เรื่อง ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
มรสน. เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. 2561
มรสน. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน พ.ศ.2561
มรสน. เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
มรสน. เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. 2561
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561
มรสน. เรื่อง กองทุน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาส – สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มรสน. เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. 2556
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2560 (โครงการคนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) 
มรสน. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ. 2562 
มรสน. เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสถานที่/พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พงศ. 2560
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ พ.ศ. 2562
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้สินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กรณีหน่วยงานดำรงเงินฝาก) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับค่าตอบแทนเงินเดือนถึงขั้นสูงของแต่ละประเภทตำแหน่ง พ.ศ. 2562
มรสน. เรื่อง หลักเกฑณ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวผู้ได้รับค่าจ้างถึงขึ้นสูงของแต่ละประเภทตำแหน่ง พ.ศ. 2563
มรสน. เรื่อง หลักเกฑณ์และวิธีการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
มรสน. เรื่อง ประกาศผลประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 1 และรอบ 2 เพื่อขึ้นเงินเดือนประจำปี
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตัดโอน พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 
มรสน. เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ,รองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณะเทคโนโลยีการเกษตร,รองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,รองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,,รองผู้อนายการสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน, รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
มรสน. เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
มรสน. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการและสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564
มรสน. เรื่อง กำหนดสมรรถนะข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
มรสน. เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564
มรสน. เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้ารายเดือน ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการซึ่งได้รับการจ้างและบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการนับอายุต่อเนื่องเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
มรสน. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565

มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
มรสน. เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับค่าตอบแทนเงินเดือนถึงขึ้นสูงของแต่ละประเภทตำแหน่ง พ.ศ. 2565
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
มรสน. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะหรือเฉพาะทาง พ.ศ. 2567
มรสน. เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรถนะสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2567
มรสน. เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2567
มรสน. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 (ข้าราชการ)
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 (กรรมการสภาฯ)
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2563 (ข้าราชการ)
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 (ลูกจ้างประจำ)
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 (พนักงานราชการ)
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 (กรรมการสภาฯ)
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563