ระเบียบ

การให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฎิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 2550 
มรสน.ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น
ระเบียบ ในการขอสมัครขอมีหนังสือเดินทางราชการ
มรสน.ว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์และเงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ  พ.ศ.2550
มรสน.ว่าด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร
พระราชบัญญติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 )
พระราชบัญญติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มรสน.ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553
มรสน.ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี  พ.ศ. 2552
มรสน.ว่าด้วย การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง และการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย การลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2553 
มรสน.ว่าด้วย เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย ค่าตอบแทนวิชาชีพ ในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2553 
มรสน.ว่าด้วย เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
มรสน.ว่าด้วย ทุนผลิตอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2554
มรสน.ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทน และค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 
มรสน.ว่าด้วย  ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
มรสน.ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ปีงบประมาณ 2555
มรสน.ว่าด้วย การเพิ่มค่าตอบแทนเงินเดือนตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการปรับคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
มรสน.ว่าด้วย การลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
มรสน.เรื่องบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.53 ปีงบประมาณ 55 (ครั้งที่ 2) 
มรสน. ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาคนพิการ พ.ศ. 2555 
มรสน. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556 
มรสน ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา
มรสน ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ
มรสน ว่าด้วยการจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
บัญชีแนบท้ายระเบียบ มรสน. ว่าด้วยการจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ปี งบประมาณ 2555
มรสน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เบิกจ่ายเงินตอบแทนประจำตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม
มรสน กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557
มรสน ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
มรสน ว่าด้วย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2558
มรสน ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2558
มรสน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
มรสน ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
มรสน.ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
มรสน. ว่าด้วยค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
มรสน. ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2563
มรสน. ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
มรสน. ว่าด้วยการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564