โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร  งานบริหารบุคคลและนิติการ  (การแบ่งหน่วยภายในงาน)
สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559
image001

           1. กฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

          2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549

          3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป็นระดับงานหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2549

          4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555