ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศ มรสน. เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่วยสินค้า หรือบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

ประกาศ มรสน. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ มรสน. เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศ มรสน. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ มรสน. เรื่อง แก้ไขประกาศ (เรื่องรับสมัครพนักงานในสถานบันอุดมศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ใบงานการจัดทำคู่มือ

ประกาศฯ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบภาค ค.)

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมหลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2571

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 งานบริหารบุคคลและนิติการได้ดำเนินการจัดประชุมทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผ่านระบบ Online Zoom Meeting

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570”

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัยการเงินการคลัง

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัยการเงินการคลัง และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิขอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุม 13209 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัยการเงินการคลัง”

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

เผยเเพร่เมื่อ
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย”

นายเกษม บุตรดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางสาวพิชญาดา ธานี
ผู้อำนวยการกองกลาง

นางสุพัตรา สุคนธชาติ
บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

เส้นทางความก้าวหน้า

วิชาการ สนับสนุน

สารสนเทศหน่วยงาน

11

22

33

44

55

คู่มือต่างๆ

a

d

cb

กฎหมายเกี่ยวกับ

k

lp

pm

prk

ld
letterbox-295416_960_720

 

Link แนะนำ

5

4

3

2

1

6

VDO โดย…อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

ปฏิทินกิจกรรม

fanpage Facebook

Lene LPS-SNRU

เพิ่มเพื่อน