ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศ มรสน. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศ มรสน. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเดือน จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และข้อมูลสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

เอกสารเส้นทางความก้าวหน้า (สายสนับสนุนวิชาการ)

E-SERVICE LPS-SNRU งานบริหารบุคคลและนิติการ

ขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัยการเงินการคลังและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 งานบริหารบุคคลและนิติการได้ดำเนินการจัดประชุมทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผ่านระบบ Online Zoom Meeting

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570”

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัยการเงินการคลัง

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัยการเงินการคลัง และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิขอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุม 13209 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัยการเงินการคลัง”

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

เผยเเพร่เมื่อ
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย”

นายเกษม บุตรดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางสุพัตรา สุคนธชาติ
บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

เส้นทางความก้าวหน้า

วิชาการ สนับสนุน

สารสนเทศหน่วยงาน

11

22

33

44

55

คู่มือต่างๆ

a

d

cb

กฎหมายเกี่ยวกับ

k

lp

pm

prk

ld
letterbox-295416_960_720

 

Link แนะนำ

5

4

3

2

1

6

VDO โดย…อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

ปฏิทินกิจกรรม

fanpage Facebook

Lene LPS-SNRU

เพิ่มเพื่อน