ข้อบังคับ

พนักงานมหาวิทยาลัย 2550 
การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550  
การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550         
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ.2550  
การลงโทษทางวินัย  พ.ศ.2550
การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550                
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการ  พ.ศ.2550 
การประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551     
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551  

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก 2551

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2551 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าคุณวุฒิหรือเงิน เดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2551 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  
การสอบสวน  พ.ศ.2551 
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมิใช่ข้าราชการการเมืองและการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 
ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2555 
และเอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ หมายเลข 1-4 
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2)2556
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2)พ.ศ. 2556
ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2)พ.ศ. 2556
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556
ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของของประธานสภาและกรรมการสภาและการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RBM) พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ว่าด้วย  คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2561
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษา พ.ศ. 2558
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งการเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนข้าราชการ พ.ศ. 2560
ว่าด้วย การจัดตั้งองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562
ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562
ว่าด้วย การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษ พ.ศ. 2564
ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564
ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566


บันทึกข้อความ
เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ
เรื่อง การจ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
เรื่อง ข้อตกลงการให้สินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย มรสน
บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพิ่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากร ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุุงไทย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 
เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม
เรือง สรุปสาระสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556
เรื่องสรุปสาระสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด (ฉบับที่6) พ.ศ. 2562
กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549