มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

1. ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ ประหน้า
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
2. ตำแหน่งผู้บริหาร
ตำแหน่งบริหาร ประหน้า
ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า
ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า
3. บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป ประหน้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เชี่ยวชาญ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)
4. นักวิชาการการเงินและบัญชี 
นักวิชาการการเงินและบัญชี ประหน้า
นักวิชาการการเงินและบัญชี (เชี่ยวชาญ) 
นักวิชาการการเงินและบัญชี (ชำนาญการพิเศษ) 
นักวิชาการการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)
นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ)
5. นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ ประหน้า
นักวิชาการพัสดุ (เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการพิเศษ) 
นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการ)
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ)
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประหน้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการพิเศษ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ)
7. บริหารงานบุคคล 
บริหารงานบุคคล ประหน้า
บุคลากร (เชี่ยวชาญ) 
บุคลากร (ชำนาญการพิเศษ) 
บุคลากร (ชำนาญการ)
บุคลากร (ปฏิบัติการ)
8. นิติการ 
นิติการ ประหน้า
นิติกร (เชี่ยวชาญ) 
นิติกร (ชำนาญการพิเศษ) 
นิติกร (ชำนาญการ)
นิติกร (ปฏิบัติการ)
9. นักวิชาการเกษตร 
นักวิชาการเกษตร ประหน้า
นักวิชาการเกษตร (เชี่ยวชาญพิเศษ) 
นักวิชาการเกษตร (เชี่ยวชาญ) 
นักวิชาการเกษตร (ชำนาญการพิเศษ) 
นักวิชาการเกษตร (ชำนาญการ)
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ)
10. วิชาการศึกษา
วิชาการศึกษา ประหน้า
นักวิชาการศึกษา (เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) 
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)
11. การประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์ ประหน้า
นักประชาสัมพันธ์ (เชี่ยวชาญ) 
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการพิเศษ) 
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ)
12. วิชาการโสตทัศนศึกษา 
วิชาการโสตทัศนศึกษา ประหน้า
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (เชี่ยวชาญพิเศษ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ)
13. นักวิเทศสัมพันธ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ ประหน้า
นักวิเทศสัมพันธ์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
นักวิเทศสัมพันธ์ (เชี่ยวชาญ)
นักวิเทศสัมพันธ์ (ชำนาญการพิเศษ)
นักวิเทศสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ)
14. นักตรวจสอบภายใน 
นักตรวจสอบภายใน ประหน้า
นักตรวจสอบภายใน (เชี่ยวชาญ)
นักตรวจสอบภายใน (ชำนาญการพิเศษ)
นักตรวจสอบภายใน (ชำนาญการ)
นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ)
15. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประหน้า
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (เชี่ยวชาญ)
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ชำนาญการพิเศษ) 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ชำนาญการ)
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ปฏิบัติการ)
16. นักวิชาการสถิติ 
นักวิชาการสถิติ ประหน้า
นักวิชาการสถิติ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
นักวิชาการสถิติ (เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสถิติ (ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการสถิติ (ชำนาญการ)
นักวิชาการสถิติ (ปฏิบัติการ)
17. สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม ประหน้า
สถาปนิก (เชี่ยวชาญพิเศษ) 
สถาปนิก (เชี่ยวชาญ)
สถาปนิก (ชำนาญการพิเศษ) 
สถาปนิก (ชำนาญการ)
สถาปนิก (ปฏิบัติการ)
18. นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง ประหน้า
นักวิชาการประมง (เชี่ยวชาญพิเศษ) 
นักวิชาการประมง (เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการประมง (ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการประมง (ชำนาญการ)
นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ)
19. นักวิชาการสัตวบาล 
นักวิชาการสัตวบาล ประหน้า
นักวิชาการสัตวบาล (เชี่ยวชาญพิเศษ)
นักวิชาการสัตวบาล (เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสัตวบาล (ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการสัตวบาล (ชำนาญการ)
นักวิชาการสัตวบาล (ปฏิบัติการ)
20. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประหน้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ)
21. วิศวกรรม 
วิศวกรรม ประหน้า
วิศวกร (เชี่ยวชาญพิเศษ)
วิศวกร (เชี่ยวชาญ)
วิศวกร (ชำนาญการพิเศษ)
วิศวกร (ชำนาญการ)
วิศวกร (ปฏิบัติการ)
22. บรรณารักษ์ 
บรรณารักษ์ ประหน้า
บรรณารักษ์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
บรรณารักษ์ (เชี่ยวชาญ)
บรรณารักษ์ (ชำนาญการพิเศษ)
บรรณารักษ์ (ชำนาญการ)
บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ)
23. วิจัย 
วิจัย ประหน้า
นักวิจัย (เชี่ยวชาญ)
นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)
นักวิจัย (ชำนาญการ)
นักวิจัย (ปฏิบัติการ)
เจ้าหน้าที่วิจัย (ชำนาญการ) 
เจ้าหน้าที่วิจัย (ปฏิบัติการ)
24. จิตวิทยา 
จิตวิทยา ประหน้า
นักจิตวิทยา (เชี่ยวชาญพิเศษ)
นักจิตวิทยา (เชี่ยวชาญ)
นักจิตวิทยา (ชำนาญการพิเศษ)
นักจิตวิทยา (ชำนาญการ)
นักจิตวิทยา (ปฏิบัติการ)
25. วิศวกรโยธา 
วิศวกรโยธา ประหน้า
วิศวกรโยธา (เชี่ยวชาญพิเศษ)
วิศวกรโยธา (เชี่ยวชาญ) 
วิศวกรโยธา (ชำนาญการพิเศษ)
วิศวกรโยธา (ชำนาญการ)
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ)
26. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประหน้า
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ชำนาญงานพิเศษ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ชำนาญงาน)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงาน)
27. ผู้ปฏิบัติงานเกษตร 
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร ประหน้า
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร (ชำนาญงานพิเศษ)
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร (ชำนาญงาน)
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร (ปฏิบัติงาน)
28. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ประหน้า
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (ชำนาญงานพิเศษ)
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (ชำนาญงาน)
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน)
29. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ประหน้า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ชำนาญงานพิเศษ)
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ชำนาญงาน)
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน)
30. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ประหน้า
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (ชำนาญงานพิเศษ)
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (ชำนาญงาน)
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติงาน)
31. ช่างเทคนิค 
ช่างเทคนิค ประหน้า
ช่างเทคนิค (ชำนาญงานพิเศษ)
ช่างเทคนิค (ชำนาญงาน)
ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงาน)
32. ช่างไฟฟ้า 
ช่างไฟฟ้า ประหน้า
ช่างไฟฟ้า (ชำนาญงานพิเศษ)
ช่างไฟฟ้า (ชำนาญงาน)
ช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน)
33. ช่างเครื่องยนต์ 
ช่างเครื่องยนต์ ประหน้า
ช่างเครื่องยนต์ (ชำนาญงานพิเศษ)
ช่างเครื่องยนต์ (ชำนาญงาน)
ช่างเครื่องยนต์ (ปฏิบัติงาน)
34. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ประหน้า
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชำนาญงานพิเศษ)
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชำนาญงาน)
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงาน)
35. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประหน้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชำนาญงานพิเศษ)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชำนาญงาน)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปฏิบัติงาน)