ระเบียบ/ประกาศ (กองทุนพัฒนาบุคลากรฯ)

ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ

ระเบียบ
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ระเบียบฯ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559
ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากร สถาบันราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2541
ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2550
ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2553
ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องการลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2553
ระเบียบฯ  ว่าด้วยเรื่องการลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

คำสั่ง
11/2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองพัฒนาบุคลากร
7/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2550
191/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2550
แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำคนเดิม

8/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนกรรมการผู้แทนคณบดีคนเดิม
       3/2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
18/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศ
     ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนุบสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สำหรับอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน การให้ยืม การใช้คืนเงินยืม การค้ำประกันเงิน และการชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อการศึกษา และ
ฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2541
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน การให้ยืม การใช้คืนเงินยืม การค้ำประกันเงิน และการชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อการศึกษา และ
ฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2543 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน การให้ยืม การใช้คืนเงินยืม การค้ำประกันเงิน และการชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อการศึกษา และ
ฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศ และการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้ทุนสนับสนุน ค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้ทุนสนับสนุน ค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2553
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562