ราชกิจจานุเบกษา ปี 2555

tnews_1301055063_2464

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2555

 

         ชั้นสายสะพาย      ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ข้าราชการ
  เหรียญ ร.จ.พ.   ชั้นสายสะพาย
กรรมการสภา
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
กรรมการสภา
  ลูกจ้างประจำ    พนักงานราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย