หนังสือเวียนทางราชการ

ที่ กค ๐๔๒๐.๑/ว ๔๑๐
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด ไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๓๙๔

พระราชกฤษฏีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๕๕

ที่ กค 0417/ว 17 ลว 9 ม.ค.50

ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อให้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
ที่ กค 0417/ว 197 ลว 5 มิ.ย.50
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม  กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
ที่ กค 0430.7/ว 253
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 
ที กค 0430.7/ว 318
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2550  
ที่ กค 0417/ว 266
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม  กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
ที่ กค 0417/ว 370 ลว 26 ต.ค.50
ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (เพิ่มเติม)
ที่ กค 0417/ว 398 ลว 15 พ.ย.50
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
ที่ กค 0417/ว 422 ลว 4 ธ.ค.50
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิซ้ำซ้อน
ที่ กค 0430.7/ว 6 ลว 8 ม.ค.51
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2550
ที่ กค 0406.5/ว 50 ลว 8 ก.พ.51
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551
ที่ กค 0406.5/ว 69 ลว 25 ก.พ.51
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551  และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 
ที่ กค 0406.5/ว 83 ลว 5 มี.ค.51
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายบำนาญพิเศษทุพพลภาพและบำเหน็จตกทอดตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24)
ที่ กค 0406.5/ว 139 ลว 23 เม.ย.51
ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือได้รับการพิจารณายกเลิก
เพิกถอนหรือถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2551
ที่ กค 0422.3/ว 184 ลว 28 พ.ค.51
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียน
ที่ กค 0422.2/ว 68 ลว 7 ก.ค.51
หลักเกณฑ์การเลิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)
ที่ กค 0406.4/ว 319 ลว 22 ก.ย.51
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ที่ กค 0422.2/ว 348 ลว 3 ต.ค.51
การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐกรณีผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ที่ กค 0422.2/ว 339 ลว 1 ต.ค.51
การระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ที่ กค 0422.2/ว 70 ลว 4 มี.ค.52
การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล 
ที่ กค 0428/ว 296 ลว 23 ส.ค.53
แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน 
ที่ กค 0401.6/ว 331 ลว 15 ก.ย.53
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0422.2/ว 376 ลว 30 ก.ย.53
หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ที่ กค 0422.2/ว 377 ลว 30 ก.ย.53
หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ที่ กค 0422.2/ว 395 ลว 14 ต.ค.53
การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ที่ กค 0406.5/ว 157 ลว 11 พ.ค.54
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จและวันรับบำเหน็จ เพื่อพิจารณาจำนวนเงินที่จะต้องคืนเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
ที่ กค 0406.5/ว 194 ลว 15 มิ.ย.54
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
และการหักเงินบำนาญ เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
ที่ กค 0406.5/ว 193 ลว 14 มิ.ย.54
กฏกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
ที่ กค 0406.5/ว 192 ลว 14 มิ.ย.54
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2554
รายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 32 แห่ง
ที่ กค 0406.5/ว 226 ลว 4 ก.ค.54
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554
ที่ กค 0406.5/ว 39 ลว 14 ก.ค.54
แจ้งรายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้
ที่ กค 0406.5/ว 215 ลว 24 มิ.ย.54
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2553
ที่ กค 0422.2/ว 456 ลว 20 ธ.ค.54
ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
ที่ กค 0406.4/ว 22 ลว 20 ม.ค.54
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2555
 ที่ กค 0420.1/ว 00400 ลว 30 ตุลาคม 2556
 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ และระบบบำเหน็จค้่ำประกัน
ที่ กค 042.3/ว 21 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2557
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
ที่ กค 0406.5/ว 158 ลว 27 มิ.ย. 57
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็ํจรายเดือน
ที่ กค 0406.5/37459 ลว 27 .ย. 57
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
 ที่ กค 0406.5/ว 380 ลว 5 ธ.ค. 57
โครการประชาสัมพันธ์ UNDO “สรจ. เดินสายให้ความรู้ … ผู้มีสิทธิ UNDO
 ที่ กค 0406.4/ว 115 ลว 23 มี.ค. 58
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่6)พ.ศ.2558
 ที่ กค 0420.9/ว 126 ลว 27 มี.ค. 58
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการและทหารกองประจำการ
  ที่ ที่ กค 0408.5/ว 371 ลว 22 ก.ย. 58
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาฯ

 

ที่ กค 0415/ว 13 ลว 3 เม.ย.50
การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ 
ที่ กค 0415/ว 41 ลว 19 ก.ค.50
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
ที่ กค 0409.6/ว 74 ลว 25 ต.ค.50
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ
ที่ กค 0409.5/ว 77 ลว 31 ต.ค.50
การคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ที่ กค 0427/ว 103 ลว 19 ก.ย.51
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 
ที่ กค 0406.5/ว 102 ลว 19 ก.ย.51
หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
ที่ กค 0422.3/ว 106 ลว 23 ก.ย.51
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
ที่ กค 0406.5/ว 108 ลว 23 ก.ย.51
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ที่ กค 0410.2/ว 49 ลว 15 มิ.ย.52
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลังตรวจสอบ
ที่ กค 0406.4/ว 67 ลว 14 ก.ค.53
การจ้างเอกชนดำเนินงาน
ที่ กค 0428/ว 83 ลว 17 ส.ค.53
การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ที่ กค 0428/ว 112 ลว 13 ต.ค.53
หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบได้เป็นลูกจ้างประจำ
ที่ กค 0428/ว 36 ลว 18 เม.ย.54
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ
ที่ กค 0406.5/ว 72 ลว 2 ส.ค.54
แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
ที่ กค 0428/ว 78 ลว 9 ส.ค.54
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
ที่ กค 0422.2/ว 45 ลว 7 มิ.ย.55
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ที่ กค 0427/ว 134 ลว 12 พ.ย.55
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
ที่ กค 0406.4/ว 138 ลว 16 พ.ย.55
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน
ที่ กค 0406.5/ว 144 ลว 12 ธันวาคม 55
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
ที่ กค 0428/ว 31 ลว 22 มีนาคม 56
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ที่ กค 0428/ว 114 ลว 25 พฤศจิกายน 57
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ
และหลักเกณฑ์และวิทธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิ์รับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการับเงินคืนและการ
จ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ที่ กค 0410.2/ว 12 ลว 27 กุมภาพันธ์ 58
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ 
ที่ กค 0406.5/ว 9 ลว 16 กุมภาพันธ์ 58
แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.)หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.)แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลังฯ  
ที่ กค 0428/ว47 ลว 29 พฤษภาคม 2558
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ

ที่ ศธ 0506(2)/ว 973 ลว 24 ก.ค.50
การรับรองคุณวุฒิ
ที่ ศธ 0506(2)/ว 1019 ลว 6 ส.ค.50
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกแห่ง จำนวน 9 คุณวุฒิ  
ที่ ศธ 0509.6(3.1)/ว 1619 ลว 20 ธ.ค.50
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนม 80 พรรษา
ที่ ศธ 0509(5)/ว 1071 ลว 18 ส.ค.51
กรณีการขออนุมัติกำหนดทะเบียนตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจะสามารถกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งได้หรือไม่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ที่ ศธ 0509(4)/ว 1607 ลว 23 ธ.ค.51
แนวทางการดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษ
ที่ ศธ 0509(2)/ว 159 ลว 13 ก.พ.52
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการยกเลิกระบบซีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ ศธ 0506(2)/2484 ลว 26 ก.พ.52
การรับรองคุณวุฒิ 
ที่ ศธ 0509(5)/ว 389 ลว 7 เม.ย.52
การนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ กรณีการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0509.6(2.1)/ว 1331 ลว 6 พ.ย.52
การมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติราชการแทน
ที่ ศธ 0506(2)ว/505 ลว 17 ธ.ค.52
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์  
ที่ ศธ 0509(5)/ว 6974 ลว 14 มิ.ย.53
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
ที่ ศธ 0509(5)/ว 1472 ลว 25 พ.ย.53
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ที่ ศธ 0509(2)/ว 336 ลว 22 มี.ค.54
ตารางฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0506(2)/ว 922 ลว 21 ก.ค.54
การรับรองคุณวุฒิ
ที่ ศธ 0509(2)/ว 1068 ลว 25 ส.ค.54
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ที่ ศธ 0509(2)/ว 9 ลว 9 ก.ย.54
ฐานในการคำนวณและเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ 
ที่ ศธ 0509(2)/ว 8 ลว 9 ก.ย.54
การพิจารณาประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานกรณีตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ที่ ศธ 0509(2)/ว 10 ลว 13 ต.ค.54
บัญชีรายชื่อผู้ท)รงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่ ก.พ.อ.กำหนด
แนบท้าย บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานฯ ทางวิชาชีพ ที่ ก.พ.อ.(ตุลาคม 2554)
ได้ตามเว็บไซต์ www.mua.go.th/ หน่วยงานภายใน สกอ./สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร/บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรญาบรรณทางวิชาชีพ
ที่ ศธ 0501(1)/ว 1337 ลว 18 พ.ย.54
การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (เพิ่มเติม) การปิดสถานศึกษาชั่วคราวในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ที่ ศธ 0509(2)/14299 ลว 7 พ.ย.54
การรับรองบัญชีการจัดตำแหน่งและจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทสายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
ที่ ศธ 0509(2)/ว 12 ลว 19 ธ.ค.54
การปรับปรุงคุณสมบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลว 13 ม.ค.55
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0506(2)/ว 159 ลว 7 ก.พ.55
เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
ที่ ศธ 0509(2)/ว 2 ลว 21 ก.พ.2555
การกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ที่ ศธ 0509(2)/ว 428 ลว 3 เม.ย.2555
การต่อเวลาราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ
ที่ ศธ 0509(2)ว/355 ลว 15 มี.ค.2555
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (เพิ่มเติม) 
ที่ ศธ 0509(3)/ว 548 ลว 11 พ.ค.2555
การตอบข้อหารือการผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง ตามหนังสือที่ ศธ 0509(3)/6869 ลว 4 พ.ค.55
ที่ ศธ 0509(2)/8570 ลว 8 มิ.ย.2555
ขอแจ้งรายชื่อผุ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (เพิ่มเติม)
ที่ ศธ 0509(2)/ว 5 ลว 12 มิ.ย.2555
ขอขยายช่วงระยะเวบาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม

ที่ ศธ 0509(2)/ว 1398 ลว 9 พ.ย.2555
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่6และ7)
ที่ ศธ 0509(2) ว7 ลว 7 ธ.ค.2555
ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันศึกษากำหนดไวเดิม
ที่ ศธ 0509(2) ว65 ลว 14 ม.ค.2556
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ปรับปรุงการบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศ ฉบับที่ 8)
ที่ ศธ 0509(2) ว93 ลว 24 ม.ค.2556
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตอบโต้ข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามหนังสือที่ ศธ 0509(2)/834ลว16ม.ค.2556
 ที่ ศธ 0509(2) ว47 11 ก.พ.2556
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ นร 1001/ว 1 ลว 30 ม.ค.56 เรื่องกฏ ก.พ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ
 ที่ ศธ 0509(2)ว 127 ลว 31 มกราคม 2556
แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
ขอความร่วมมือกำหนดมาตรการลดระยะเวลาในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 ที่ ศธ 0509(2)ว 137 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2556
แจ้งข้อหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ที่ ศธ 0509(2)ว 1 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2556
การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย
 ที่ ศธ 0509(2)ว 340 ลว 21 มีนาคม 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่9) พ.ศ.2556
 ที่ ศธ 0509(2)ว 340 ลว 21 มีนาคม 2556
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ
 ที่ ศธ 0509(2)ว 2 ลว4 มีนาคม 2556
กฏ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556
 ที่ ศธ 0509(2)ว 2 ลว4 มีนาคม 2556
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556
 ที่ ศธ 0509(2)/ว 469 ลว 22 เม.ย. 56
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่10) พ.ศ.2556
 ที่ ศธ 0509(5).5ว 583 ลว 7 พฤษภาคม 2556
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 ที่ ศธ 0509(5).4/7185 ลว 8 พฤษภาคม 2556
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมันตรี เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดี
 ที่ ศธ 0509.6(3.16)ว 688 ลว 31 มิถุนายน 2556
ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ ทำหน้าที่แทน ก.พ.อ.
  ที่ ศธ 0503(2)/ว870 ลว 18 กรกฎาคม 2556
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
  ที่ ศธ 0509(1)/ว937 ลว 9 สิงหาคม 2556
ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  ที่ ศธ 0509(1)/ว1279 ลว 11 ตุลาคม 2556
แจ้งการบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ
  ที่ ศธ 0501(1)/ว319  ลว 13 พฤศจิกายน 2556
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 1 เรื่องมาเพื่อโปรดทราบ คลิกรายละเอียด
 ที่ ศธ 0510/ว1417  ลว 14 พฤศจิกายน 2556
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  ที่ ศธ 0509(2)/ว 418  ลว 14 พฤษภาคม 2557
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
 ที่ ศธ 0592(1.9)/ว 222  ลว 19 มิถุนายน 2557
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และการปฏิบัติงานฯ
 ที่ ศธ 0506(2)/ว 29 ลง 22 พฤษภาคม 2557
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่องการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 ที่ ศธ 0501(1)/ว 199  ลว 28 กรกฏาคม 2557
ส่งสำเนาหนังสือ  1. การรายงานข่าวด่วนมายังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งต่อให้ คสช. 2. แจ้งข้อมูลที่ตั้งสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย 3. อัตราราคางานต่อหน่วย 4. ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติให้สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถทรง
เป็นบุคคลสำคัญของโลก 5. ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
 ที่ ศธ 0501(1)/ว 198  ลว 24 กรกฎาคม 2557
ขอส่งสำเนา 1. ขอส่งสำเนารายงานข้อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย 2. ข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.
และมติคณะ คสช. 3. การมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการและการลาของข้าราชการ
 ที่ ศธ 0501(2)/ว 1  ลว 22 สิงหาคม 2557
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2557
 ที่ ศธ 0509(5)/ว 387  ลว 27 มีนาคม 2558
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 ที่ ศธ 0509(1)/ 569  ลว 25 มีนาคม 2558
แนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 ที่ ศธ 0526.01/369 ลว 12 มีนาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์แนวปฏิบัติในการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ
 ที่ ศธ 0526.01/369 ลว 12 มีนาคม 2558
ข้อซักถามแนวปฏิบัติในการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ
 ที่ ศธ 0509(5).7/ว1221  ลว 12 กันยายน 2558
หารือการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
 ที่ ศธ 0501(1)/ว1213  ลว 18 กันยายน 2558
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ฯ
 ที่ ศธ 0509(2)/ว11  ลว 23 พ.ย. 2554
การปรับปรุงมาตฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ที่ ศธ 0501(1)/ว1716  ลว 24 ต.ค. 2561 (ร่วม)
เรื่องแจ้งระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูฯ
เรื่อง ของความร่วมมือดำเนินงานตามประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
เรื่อง การหักเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลกจ้างประจำในระบบจ่ายตรง
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการดำเนินโครงการตามความร่วมมือป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันทุจริต มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง รายชื่่อผู้ทิ้งงานจำนวน 7 ราย
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารฯ
เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษฯ

ที่ ศธ 0501(1)/ว4 ลว 30 ต.ค. 61
เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561

ที่ ศธ 0509(2)/ว 12 ลว 19 ก.ย.50
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550  
ที่ ศธ 0509(2)/ว 13 ลว 19 ก.ย.50
กฏ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พ.ศ.2550 
ที่ ศธ 0509(2)/ว 13 ลว 19 ก.ย.50
กฏ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2550
กฏ กระทรวง เรื่อง การจัดส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548
กฏ ก.พ. การซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ
ที่ ศธ 0565/ว 0066 ลว 11 ม.ค.53
กฎ กระทรวง เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0509.6(2.10)/ว 1390 ลว 9 พ.ย.53
กฏ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553
 ที่ ศธ 0509(3)/ว 467 ลว 22 เม.ย. 56

 แจ้งแนวทางเกี่ยวกับข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือปฏิบัติงานใดๆ

ที่ ศธ 0206.6/1699 ลว 19 พฤษภาคม 2557
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอให้ ก.ค.ศ พิจารณารับรองคุณวุฒิฯ (ศิลปศาสตร์บัณฑิต หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

 ที่ ศธ 0206.6/1614 ลว 23 พฤษภาคม 2557
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอให้ ก.ค.ศ พิจารณารับรองคุณวุฒิฯ (รัฐศาสตร์บัณฑิต หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
  ที่ ศธ 0206.6/1795 ลว 21 พฤษภาคม 2557
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอให้ ก.ค.ศ พิจารณารับรองคุณวุฒิฯ (ครุศาสตร์บัณฑิต หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

ที่ ศธ 0506(2)/ว 88 ลว 30 กันยาย 2557
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. การรับรองคุฒวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งฯ
ที่ ศธ 0506(2)/ว 81 ลว 30 กันยาย 2557
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. การรับรองคุฒวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งฯ
ที่ ศธ 0506(2)/ว 923 ลว 6 พฤศจิกายน 2557
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
ที่ ศธ 0506(2)/ว 917 ลว 6 พฤศจิกายน 2557
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
ที่ ศธ 0506(2)/ว 919 ลว 6 พฤศจิกายน 2557
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
 ที่ นร 1008.5/6 ลว 13 มีนาคม 2558
การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
 ที่ นร 1004.3/737 ลว 8 ธันวาคม 2558
การรับรองคุณวุฒิ
 ที่ นร 1008.5/6 ลว 13 มีนาคม 2558
การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

สำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1008.5/23 ลว 25 มี.ค.54
แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ที่ นร 1008.5/18 ลว 9 มี.ค.54
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ที่ นร 1008.5/26 ลว 8 เม.ย.54
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับ 3) พ.ศ.2554
ที่ นร 1008.5/1 ลว 5 ม.ค.55
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ที่ นร 1008.5/22 ลว 22 ก.พ.55
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ที่ นร 1008.5/77 ลว 18 เม.ย.55
เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ
ที่ นร 1008.5/240 ลว 1 ต.ค.55
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

สำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/565 ลว 11 ส.ค.54
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ศธ 0206.6/91 ลว 27 ม.ค.55
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ศธ 0206.6/2700 ลว 10 พ.ย.57
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและตั้งแต่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานอื่่น
ที่ ศธ 0538/ว 2719 ลว 24 ต.ค.54
ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ มติ ก.พ.อ. การแก้ไขหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณาจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.และ รศ.)
ที่ ศธ 0538/ว 2948 ลว 24 พ.ย.54
ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ มติ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผ่านการรับรองรายงานการประชุมแล้ว
ที่ ศธ 0534/ว 1945 ลว 24 ธ.ค.55
ประกาศราชภัฏลำปาง
ที่ ปช 0026/ว 0001
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ .ป.ป.ช.
 ที่ 5103.3.14/ว. 174
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน และตำแหน่งผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
 ที่0406.4/ ว 38
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 ที่ ปช 0008/ว 1008
ขอแจ้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงาน

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ที่ ศธ 0016.3/ว 10983 ลว 25 มิ.ย.53
กฏสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94(พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478
ที่ สน 0016.3/ว5220 ลว 27 มี.ค.55
การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
ที่ สน 0017.5/ว 16571
การบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ

สำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร 0106/ว 220 ลว 2 ก.พ.55
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย เพิ่มเติม
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่ จท.10-550814
ข้อบังคับหลักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

สำนักงาน ก.ท.
 ที่ มท 0809.5/1063
เรื่องหารือคุณวุฒิการศึกษา  

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2556

 

 

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงสร้างสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครสมาชิค ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงาน สกสค.

ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 จำนวน 1 ฉบับ

สำนักงบประมาณ
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
 ข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

อื่นๆ

ขอปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับผู้ป่วยนอก