โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร

โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร ภายในงานบริหารบุคคลและนิติการ”  (และอัตราเพิ่มใหม่)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

image003