สวัสดิการบุคลากร-ค่าเช่าที่พักอาศัย

 

สวัสดิการค่าเช่าที่พักอาศัย
ประกาศ
ประกาศ มรสน. เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

คำสั่ง
คำสั่ง มรสน 161/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัย
คำสั่ง มรสน 1285/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัย (เพิ่มเติม)เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารการขอรับค่าเช่าที่พักอาศัย
แบบขอรับค่าเช่าที่พักอาศัยพนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานราชการ