ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อข่าว

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศ มรสน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
27-05-2559
ประกาศ มรสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม
23-05-2559
ประกาศ มรสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
18-05-2559
ประกาศ มรสน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11-05-2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30-04-2559
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. งานบริหารบุคคลและนิติการ ได้มีการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมธรรมรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559”

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 บุคลากรสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ  ได้เข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงาน”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ”

ศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ ณ กองกฎหมาย กองบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ”

ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร

24 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาค ก) อาคาร 10 ชั้น 2 มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร”

อ่านเพิ่มเติม

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวอังคณา ศิริกูล

นางสาวอังคณา ศิริกูล
หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ

เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาการและวิชาชีพ

กฎหมายเกี่ยวกับ

images กลุ่มข้าราชการ
images กลุ่มลูกจ้างประจำ
images กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย
images กลุ่มพนักงานราชการ
 images กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

จดหมายข่าวหน่วยงาน

1

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.

ข้อมูลทั่วไป

» หนังสือเวียนทางราชการ
» งานกองทุนพัฒนาบุคลากร
» เส้นทางความก้าวหน้า
   - สายวิชาการ
   - สายสนับสนุนวิชาการ
» หน่วยนิติการ
 
 

ดาวน์โหลดข้อมูล

» แบบฟอร์มต่างๆ
» เครื่องราชอิสริยาภรณ์
» ราชกิจจานุเบกษา
» คู่มือไปต่างประเทศฯ
» หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

สวัสดิการบุคลากร

» สวัสดิการสินเชื่อเคหะฯ
- หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบ
การยื่นขอสินเชื่อเคหะฯ
» สวัสดิการค่าเช่าที่พักอาศัย
หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบ
การยื่นขอรับค่าเช่าที่พักอาศัย

» สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ปฏิทินกิจกรรม

fanpage Facebook