หัวข้อข่าว

ประกาศ มรสน. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และข้อมูลสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

E-SERVICE LPS-SNRU งานบริหารบุคคลและนิติการ

ขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัยการเงินการคลังและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2566