หัวข้อข่าว

ใบงานการจัดทำคู่มือ

ประกาศฯ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบภาค ค.)

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมหลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2571

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และข้อมูลสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

เอกสารเส้นทางความก้าวหน้า (สายสนับสนุนวิชาการ)

E-SERVICE LPS-SNRU งานบริหารบุคคลและนิติการ