หัวข้อข่าว

ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ต.ค. 66

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66)

เอกสารประกอบการอบรม การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 ต.ค.66

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรฯ

ประกาศ มรสน. เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นแบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลือนเงินเดือน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66)