หัวข้อข่าว

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และข้อมูลสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

เอกสารเส้นทางความก้าวหน้า (สายสนับสนุนวิชาการ)

E-SERVICE LPS-SNRU งานบริหารบุคคลและนิติการ

ขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัยการเงินการคลังและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566

คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ปี 53