หัวข้อข่าว

แจ้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดทำสัญญาจ้าง 60 ปี เฟส 2

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2565

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564

มรสน. เรื่อง กำหนดสมรรถนะข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศ มรสน. เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

ตัวอย่างชุดเครื่องแบบข้าราชการ (พร้อมคำอธิบายโดยสังเขป)

การเสนอรายชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ (โครงการคนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564