การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

*******************************************************************

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27 แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42 มาตรส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน