การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

*******************************************************************

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22 แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O34 มาตรส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

—————————————————————————————————