สวัสดิการบุคลากร-สินเชื่อเคหะ

สวัสดิการสินเชื่อเคหะ


ประกาศ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้สินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กรณีหน่วยงานดำรงเงินฝาก)

คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้สินเชื่อตามบันทึกข้อความให้สินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจะ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กรณีหน่วยงานดำรงเงินฝาก)

เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อเคหะฯ
แบบคำขอกู้สินเชื่อ
แบบขอรับหนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้ยืมเงินกับธนาคารออมสิน
แบบบันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือนและรายได้
แบบยื่นแสดงความประสงค์การใช้สิทธิสินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการ
แบบฟอร์มหนังสือรับรองตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

จม.ข่าว สินเชื่อ