หัวข้อข่าว

สรุปจำนวนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สมรรถนะหลัก

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน

ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมหลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน

บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น