การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ