O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เผยเเพร่เมื่อ 77 เข้าชม

 

 

1.) หน้าหลัก “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ”

2.) บันทึกข้อความ ขออนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ

3.) คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ