หัวข้อข่าว

สัญญา60ปี

เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สัญญาจ้าง 60 ปี) เฟส 1

การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2564

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2  (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมาย โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และเรื่อง ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการประชุม “การเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ”

การเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฯ