หัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขัน เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ มรสน. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานในสถาบันดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

แจ้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดทำสัญญาจ้าง 60 ปี

ทะเบียนประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สัญญาจ้าง 60 ปี) เฟส 3

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่  2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)