หัวข้อข่าว

สรุปจำนวนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สมรรถนะหลัก

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน

ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน

ประกาศ มรสน. เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่วยสินค้า หรือบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

ประกาศ มรสน. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา