หัวข้อข่าว

การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2566 (ลูกจ้างประจำ/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2566 (ข้าราชการ)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน (เพิ่มเติม)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา