หัวข้อข่าว

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

สมรรถนะ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประเมนค่างาน

ตัวอย่างประเมินค่างาน

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ มรสน. เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ