เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาการ

 

*ประกาศ/ข้อบังคับ*

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2549
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 คลิ๊กดูรายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 คลิ๊กดูรายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คลิ๊กดูรายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่6) พ.ศ.2555
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่7) พ.ศ.2555
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.(ฉบับที 8)
ประกาศ ก.พ.อ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.รศ.และ ศ.(ฉบับที่9) พ.ศ.2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่10) พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2560
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
การประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2550
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2561
ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ขอ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2560
ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562

*แบบฟอร์มที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ*

กพอ.60 A01 บันทึกข้อความขอเสนอกำหนดตำแหน่ง
กพอ.60 A02 แบบ กพอ.03
กพอ.60 A03 แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน
กพอ.60 A04 แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารคำสอน
กพอ.60 A05- 1-15 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “งานวิจัย” (A05 1-15)
กพอ.60 A06 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมการทำผลงานทางวิชาการ
กพอ.60 A07 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

 

*อื่น ๆ*

เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ ก.พ.อ.60
ตารางเปรียบเทียบการขอ ผศ.รศ.ศ.ปี 50 60 63
ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ขอ ผศ.รศ.ศ.พ.ศ. 2560
แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานกำหนดตำแหน่ง ผศ.รศ.ศ. เกณฑ์ใหม่ 60
แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


reportงานวิจัย
reportตำรา
reportหนังสือ
reportเอกสารประกอบการสอน
reportเอกสารคำสอน

 

(ปก) คู่มือการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557 
(เนื้อหา) คู่มือการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557 

***************************************************************************************************************************************************************
1.โครงการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
2. แนวคิด การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ
3. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
4. ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ
5. ประเด็นปัญหาที่พบจากการพิจารณากลั่นกรอง
6. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งฯ พ.ศ. 2560
7. สรุปหลักเกณฑ์พ.ศ. 2560
8. คู่มือการใช้งานระบบทำเนียบดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ
9. รวมหนังสือเวียนการแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
10.แนวปฏิบัติการจัดทำประวัติผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
11.หนังสือเวียน ซักซ้อมการขอความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
12.การกำหนดชื่อสาขาในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
13.มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
14.ประกาศก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไว้แล้ว พ.ศ. 2561

***************************************************************************************************************************************************************

รายงานผลการเข้ารับฟังเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

หนังสือเวียนที่ อว 0227.2/ว143 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

หนังสือเวียน ที่ อว 0227.2(1)/ว 515 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

แบบ ก.พ.อ.03 ฉ.9 พ.ศ. 2556 บันทึกข้อความขอเสนอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมการทำผลงาน
แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
แบบสรุปรายละเอียดทิศทางการศึกษาหรือวิจัยของผลงานทางวิชาการ