แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “งานวิจัย” (A05 1-15)

เผยเเพร่เมื่อ 1114 เข้าชม

 

 

กพอ.60 A05-(1) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “งานวิจัย” 

กพอ.60 A05-(2) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม” 

กพอ.60 A05-(3) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้”

กพอ.60 A05-(4) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น“ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ” 

กพอ.60 A05-(5) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “กรณีศึกษา (Case Study)”

กพอ.60 A05-(6) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “งานแปล”

กพอ.60 A05-(7) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น“พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory) และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน”

กพอ.60 A05-(8) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น“ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

กพอ.60 A05-(9) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  “ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ” 

กพอ.60 A05-(10) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “สิทธิบัตร (patent)”

กพอ.60 A05-(11) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “ซอฟต์แวร์ (software)”

กพอ.60 A05-(12) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

กพอ.60 A05-(13) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “ตำรา” 

กพอ.60 A05-(14) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “หนังสือ” 

กพอ.60 A05-(15) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “บทความทางวิชาการ”