เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เผยเเพร่เมื่อ 1050 เข้าชม

 

– การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ (power point)

– กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ

– แบบรับรองจรรยาบรรณ และตรวจคุณสมบัติ

– แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมทำวิจัย

– เอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ พ.ศ.50

– แบบประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

– เอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ)