เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ รอบที่  2 (1 ม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60)

เผยเเพร่เมื่อ 2342 เข้าชม

 เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01.03/ว 1359 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบที่ 2 (1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60)

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2   แบบประเมินการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
                      3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

หมายเลข  3   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย(ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2560)

หมายเลข  4   บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หมายเลข  5   สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

หมายเลข  6   สรุปผลการประเมินการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

หมายเลข  7   บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 9 ปี

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินฯ แบบ ปม.1, แบบ ปม.2, และ แบบ ปม.3 ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่  2”

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)
1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บแบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 1 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2.ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินในบัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 4, 5 และ 6ส่งที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
3.ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ  อาคาร 10 ชั้น 4 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

——————————————————-———————————————————————————————————————————————

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competence)

 คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

——————————————————-———————————————————————————————————————————————

 

 เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01.03/ว 1358 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 2 (1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

มายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  2   คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  3   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

หมายเลข  4   บัญชีรายชื่อพนักงานราชการแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หมายเลข  5   สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ฯ

หมายเลข  6   บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 12 ปี

หมายเลข  7   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ(ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2560)

                   *หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่  2”

 

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และให้เก็บแบบประเมินฯ ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 2 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการในบัญชีรายชื่อพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข 4 และ 5) ส่งที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
  1. ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ ชั้น 4 อาคาร 10 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560