เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด สำนักงานอธิการบดี

เผยเเพร่เมื่อ 1736 เข้าชม

เรื่องประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารเสนอขอกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด สำนักงานอธิการบดี วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 13209 ชั้น 2 อาคาร 13
(อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เอกสารแบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น 
เอกสารหมายเลข 1   แบบฟอร์มเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
เอกสารหมายเลข 2   ตัวอย่างแบบเสนอเหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
                                  – กองนโยบายและแผน 
                                  – งานบริหารบุคคลและนิติการ

เอกสารหมายเลข 3   โครงสร้างสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพ.ศ. 2561 – 2564
เอกสารหมายเลข 4   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ. กำหนดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553)

เอกสารการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น    
เอกสารหมายเลข 1   แบบฟอร์มประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับ                                             ชำนาญการพิเศษ
เอกสารหมายเลข 2   แบบฟอร์มประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับ                                             ชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ                                                                                                                                             ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
เอกสารหมายเลข 3   ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ                                                                                                  – ตำแหน่ง – นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                                                                                                                            – ตำแหน่ง – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                                                    – ตำแหน่ง – บุคลากร                                                                                                                                                                  – ตำแหน่ง – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                                                                                                                        – ตำแหน่ง – นักวิชาการพัสดุ                                                                                                                                                        – ตำแหน่ง – นักวิชาการเงินและบัญชี                                                                                                                                            – ตำแหน่ง – นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                                                                                                                                        – ตำแหน่ง – นักวิชาการศึกษา 
เอกสารหมายเลข 4
   VDO/เอกสารบรรยายในการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานฯ

เอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารหมายเลข 1    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งฯ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                               •พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                 •พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)                                                                                                                                                                 •พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3)
เอกสารหมายเลข 2    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ วิเคราะห์ค่างานฯ

 

 เอกสารประกอบการประชุม