เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เผยเเพร่เมื่อ 2570 เข้าชม

 

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ
การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การแต่งกายและการประกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์
– รูปแแบบอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูตามระบบจำแนกใหม่ของเครื่องแบบปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

– อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูตามระบบจำแนกใหม่ของเครื่องแบบปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ภาคผนวก กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก

 ตัวอย่างเหรียญที่ระลึก

ตัวอย่าง ลักษณะแถบจำลอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

บัญชีเทียบตำแหน่งพร้อมภาพถ่ายอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูในการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ระบบสารสนเทศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คลิ๊ก