ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 1004 เข้าชม

หนังสือเวียนที่ อว 0227.2/ว143 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

บันทึกข้อความที่ อว 0621/ว829 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มหมายเลข 1 และหมายเลข 2 รายละเอียดการเทียบเคียงสาขาวิชา (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน)