เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

เผยเเพร่เมื่อ 809 เข้าชม

 เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ อว 0621/ ว314 ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. 63)

 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2   บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

หมายเลข  3   บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 5 ปี

หมายเลข  4   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)

หมายเลข  5   แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินฯ แบบ ปม.1, แบบ ปม.2, และ แบบ ปม.3 ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่  1”

 

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บแบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินใน รอบที่ 2 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินในบัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย เอกสารหมายเลข 4, 5 และ 6 ส่งที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563
  1. ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 5 กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 13 เมษายน 2563