การจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชการ 2562

เผยเเพร่เมื่อ 2360 เข้าชม

การจัดการความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชการ 2562

Full Screen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รายงานผลการจัดการความรู้ งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ปรกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ วิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

4. สรุปหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสนับสนุนวิชาการ

5. แผ่นพับเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ.

6. เกณฑ์การตัดสินการประเมินค่างาน

7. แผนผังแสดงขึ้นตอนการดำเนินงานกำหนดตำแหน่ง

8. ตัวอย่างคู่มือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

9. ตัวอย่างคู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ

10. คู่มือตัวอย่างการประเมินค่างาน

11. ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่างานของแต่ละตำแหน่ง