เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 2719 เข้าชม

 

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0621/ว144 ลงวันที่10 มีนาคม 2565
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 1 (30 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

พนักงานราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  2    คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  3    บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเลข  4  บัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของพนักงานราชการ

หมายเลข  5    บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 10 ปี

หมายเลข  6    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)

หมายเลข  6    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่  1”

เอกสารที่ต้องดำเนินการ(กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และให้เก็บแบบประเมินฯ ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 1 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
  1. ส่งผลการประเมิน ตามแบบบัญชีรายชื่อพนักงานราชการ มีตัว ณ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 3) และบัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการส่งที่… ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
  1. ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ ชั้น 5อาคาร 10 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565

=====================================================================

 

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0621/ว 164 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบที่ 1 (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)

ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2   บัญชีรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเลข  3   บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ย้อนหลัง 7 ปี

หมายเลข  4   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)

หมายเลข  5  คู่มือการใช้งานระบบประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเลข  6   แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินฯ แบบ ปม.1, แบบ ปม.2, และ แบบ ปม.3 ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่  1”

QR code ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บแบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 2  สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
  1. ส่งแบบรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดฯพร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร ส่งที่.. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565
  1. ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ  อาคาร 10 ชั้น 5 กองกลาง สำนักงานอธิการบดีภายในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

 

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร