โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

เผยเเพร่เมื่อ 127 เข้าชม

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 งานบริหารบุคคลและนิติการ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ในหัวข้อ แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับสูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นางบุษยมาศ แสงเงิน อดีตผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรยายให้ความรู้แนะนำแนวทางการจัดทำผลงานของบุคลากรโรงเรียนวิถีธรรม ณ ห้องสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร