หัวข้อข่าว

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประกาศฯ มรสน. เรื่องการขึ้นบัญชีการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลือนเงินเดือน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66)

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 เม.ย.66

ประกาศ มรสน. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ