หัวข้อข่าว

ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลือนเงินเดือน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66)

การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 เม.ย.66

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2565

แจ้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดทำสัญญาจ้าง 60 ปี

สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สัญญาจ้าง 60 ปี) เฟส 3

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่  2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2565