ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

38_18

 

letterbox-295416_960_720

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

38_18คำสั่ง มรสน. ที่ 320/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแต่งตั้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
—————————————————————————————————————————————————————————————————–

38_18คำสั่ง มรสน. ที่ 330/2559 เรื่อง คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  


38_18คำสั่ง มรสน. ที่ 1110/2561 เรื่อง คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

38_18บันทึกข้อความ ขออนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
—————————————————————————————————————————————————————————————————–

38_18 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
………..report แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ศร.มรสน.๑)
………..report แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ศร.มรสน.๒)
—————————————————————————————————————————————————————————————————–

38_18บันทึกข้อความ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา (ต.ค.60-มี.ค.61)
38_18
บันทึกข้อความ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา (เม.ย.- มิ.ย.61) ดาวน์โหลด

——————————————————————————————————————————————————————————————————

.