เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาการ


Documents
ประกาศ ก.พ.อ.
Documentsข้อบังคับ
Documentsแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
Documentsข่าวสารอื่นๆ
Documentsหนังสือเวียน 
Documentsแผนผังขั้นตอนการเสนอกำหนดตำแหน่ง
Documents คู่มือการอ้างอิง การเขียนผลงานทางวิชาการ  CREDIT: กองเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ม.ราชภัฏเลย

reportงานวิจัย
reportตำรา
reportหนังสือ
reportเอกสารประกอบการสอน
reportเอกสารคำสอน

 

(ปก) คู่มือการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557 
(เนื้อหา) คู่มือการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557